Site Loader

Republikës së Shqipërisë, të neneve 26 dhe 31 të ligjit nr. , datë , datë , .. nxënësit dhe të fletores së punës, të shënuara me shifra dhe me .. Kodi i Etikës së Mësuesit në arsimin parauniversitar. Republikës së Shqipërisë”, si dhe pezullimin e zbatimit të ligjit nr. 64/ “Për pushtetet , datë , “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të , “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”, të pikës 2 të. Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë. – Tiranë: .. punës, si dhe prokura për të tërhequr pensione, ndihma e bursa, mund të vërtetohen edhe nga.

Author: Shaktijas Kagaramar
Country: Somalia
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 20 December 2009
Pages: 415
PDF File Size: 20.46 Mb
ePub File Size: 15.52 Mb
ISBN: 735-5-93211-903-2
Downloads: 18506
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tokinos

You can request verification for native languages by completing a simple application that rspublikes only a couple of minutes. Review native language verification applications submitted by your peers.

KODI I PUNES

Reviewing applications can be fun and only takes a few minutes. More actions PayPal accepted.

Feedback from clients and colleagues on Willingness to Work Again 21 positive reviews. Software Social Science, Sociology, Ethics, etc. Systems, Networks Names personal, company Music Medical: Access to Blue Board comments is kpdi for non-members. Click the outsourcer name to view the Blue Board record and see options for gaining access to koddi information.

Status of a Limited Liability Company General field: Vullnet Miraka, i biri i Mesut-it, lindur me 24 gusht ne Tunje te Gramshit, shtetas Shqipetar, madhor me zotesi te plote juridike per te kuptuar dhe vepruar, identifikuar me karten e Identitetit nr. AA, kodi fiskal nr. YA, kodi fiskal nr.

Ortaket e kesaj shoqerie nuk do te pergjigjen per detyrimet e kesaj shoqerie me pasurine e tyre individuale, neqofte se nuk futen si garanci per shoqeriene. Ne te gjitha fushat ku kerkohet trasporti i lenjgjeve me sistemin e pompimit.

Giacomo Luigi Barcelini ortakZ. Roberto Glazer ortakZ. Ottavio Nardone ortakdhe Z. Kjo shume do te pines per nevojat e shquperise por nga Data 15 Dhjetor e cdo viti, e deri ne perfundimin e republlkes se detyrimeve tatimore ndaj Shtetit, nuk do te jete e diponueshme per trasferime bankare nga shoqeria. Kapitali themeltar zoterohet nga ortaket ne kete menyre: Kuotat e cdo Ortaku jane te transferueshme ndermjet ortakeve, ose te treteve. Transferimi i kuotave ndermjet ortakeve ose ne favor repubblikes nje personi te trete behet gjithmone me miratim unanim te ortakeve te tjere me kontrate shitblerje te hartuar nga noteri.

Ne qofte se ndonjeri nga ortaket deshiron te shese pjese te kapitalit te vet, duhet te respektoje te drejten e parableries per ortaket e tjere, me vlere te barabarte me oferten e tregut. Te gjitha veprimet e shoqerise mbi kapitalin themeltar behen me miratimin e te gjithe ortakeve. Shtimi ose pakesimi i kapitalit te shoqesise te disponueshem, behet vetem ne fund te cdo viti financiar, pasi te jene shlyer te gjitha detyrimet financiare kundrejt Shtetit dhe paleve te treta.

Ne rast vdekje te nje Ortaku, kuotat e tije ne shoqeri nuk i trasmetohen trashegimtareve, te cilet per kete gezojne te drejten te paguhen sipas kriterit te njohur ne praktikat e shoqerise si metoda mikse kapital — te ardhura; me perjashtim te rastit kur behet nje marreveshje vazhdimesie ndermjet te gjithe ortakeve te metur gjalle, dhe njerit apo shume trashegimtareve te ortakut te ndjere brenda gjashte muajsh nga data e celies se l.

NENI 7 Zmadhimi ose zvogelimi i kapitalit themeltar ne teresi ose vecanti, per nje ose disa ortake do te behet vetem me marreveshje unanime te te gjithe ahqiperise. Kapitali i shoqerise dhe transferimet e sf mbahen ne nje regjister te vecante dhe bilanci i saj financiare behet cdo tre muaj. NENI 9 Veprimtaria e shoqerise realizohet ne baze te leverdive ekonomike te lidhura dhe pasqyrohet ne bilancin e saj.

  CORSET TLSO PDF

Bilancet vjetore te aktivitetit te shoqerise duhet te perfundoje brenda muajit mars te vitit pasardhes. Permbyllja e aktiviteteve financiare mund te behet nga vete ortaket ose nga eksperte republikess caktuar prej tyre.

Por ne te gjitha rastet, rezultatet e bilancit financiar duhet ti behen te njohura cdo ortaku dhe rezultati perfundimtar duhet te merret ne shqyrtim nga asambleja e ortakeve, brenda 3 tre muajsh nga dita e mbylljes se vitit financiar. NENI 10 Shoqeria krijon fondet e saj per zhvillimin e zgjerimin e aktivitetit te saj, ne perputhje me rregullat ne fuqi.

Perberja e fondeve, burimet financiare te tyre, caktohen nga asambleja e ortakeve. NENI 11 Shoqeria i disponon plotesisht burimet per aktivitetet financiare. NENI 13 Ortaket kofi detyrat e meposhtme te rendesishme: Asambleja e ortakeve vendos per keto ceshtje: Ne pamundesi per te arritur qellimin e deshiruar te ceshtjes ne diskutim, pas 3 tre votimesh ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme ,vendimi merret me voten e tre te okdi te ortakeve.

Administratori mund te veproje ne autonomipor duke ndjekur direktivat e Asamblese se Pergjithshme. NENI 16 Administratoret jane pergjegjes perpara ligjit ,individualisht ose bashkarisht ndaj shoqerise ose ndaj personave te trete, kur veprimet e tyre personale shkelin ligjin, kontraten apo statutin, ne veprimet e kryera gjate administrimit te shoqerise.

Veprimtaria e shoqerise pushon edhe ne ato raste kur ortaket do te vendosin ne lidhje me shnderrimin e shoqerise nga sh. NENI 19 Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar prishet kur: Kur shqiiperise likujdohet plotesisht, komisioni I likuidimit, krijon grup pune shqpierise cili paraqet bilancin e likuidimit. Pasurite e shoqerise, pasi te rregullohen pasivet e shoqerise, ju ndahen ortakeve ne proporcion me kontributin e tyre ne kapitalin themeltar.

Pasurite qe futen republioes shoqeriu kthehen nga shoqeria pronareve te ligjshem ne rast mbyllje. Giacomo Luigi Barcellini Z. Giacomo Luigi Barcelini, Battista’s son, born on May 24th in Italy, an Italian citizen, an adult with full legal ability to shqipeise and act, Passport No.

Treasury – Open Spending Albania

AA, Fiscal Code No. Roberto Glanzer, Primo’s son, born on January 10th in Italy, an Italian citizen, an adult with full legal ability to understand and act, Passsport No. YA, Fiscal Code No. Ottavio Nardone, Mario’s son. Vullnet Miraka, entitled to a 5 year mandate with the possibility sf be koid, under Section 95 of Law, date Members of this company are protected from personal liability for company’s obligations, if they do not place a guarantee for the company.

In all areas where the transport of liquids with pumping system is required. Giacomo Luigi Barcelini memberMr. Roberto Glazer memberMr.

Ottavio Nardone member and Mr. This amount will be used for company needs, but by December 15th of each year, until the conclusion of tax obligations to the State will not be available for company bank transfers. The charter capital owned by the owners as follows: Each member shares are transferable between members or third parties. Transfer of shares between members or to a third person is always accomplished by unanimous punee of other members republukes a purchase contract drafted by a notary.

All actions upon company’s charter capital are performed with the approval of all members. The increase or the decrease of the available company lunes, is made only at the end of each financial year, after all financial obligations are paid to the State and third parties.

  686LCD GXM PDF

In case of death of a member, his shares are not transferable to his inheritors, who are entitled to be paid according to the criteria known in practice as a mixed method of capital s income, except when a deal of continuity is made between all living members and one or more heirs of the deceased member within six months from the date of opening the inheritance.

NENI 7 Increase or decrease of the capital in general or particular, for one or more members shall be done only with the unanimous agreement of all members. Company capital and its transfers are kept in a special register and its financial balance is performed every three months.

Ottavio Nardone English to Albanian: Mystery Shopper Manual Translation General field: Your opinion should be based on your general subjective impressions of the service quality. Was the store windows clean and tidy? Was the temperature in the store satisfactory and ventilation systems good enough? Was the music’s volume satisfactory? Was the cash desk clean and tidy? Were the mannequins in the store windows clean, tidy and ironed?

Were the price display boards for the clothes at the store windows xe Were the goods good looking and well folded? Was the price display boards on the table contain price for target product? Were the products in the wall tidy and looks good? Were there price display boards between the wall mannequins?

Did all articles you saw have price tag? Was the distance between stands comfortable for shopping? Do the signages for cash points and fitting rooms easy visible? Was it easy to find free sales assistant when needed? Were the sales assistants look clean and tidy? Did all sales assistants wear uniforms and badge with their names? Did the sales assistant answer your questions satisfactorily?

Did the sales assistant offer you to try products which you are interested in? Did the sales assistant try to solve your ritentions offering other colour, other size, other model? When you have asked about the goods on the shopping window, could you get a positive answer? Did the sales assistant offer you supplementary product?

Could you find and get help from the sales assistant, when you left the fitting room? According to the number of customers, were there enough cash points opened? Did the cashier greet and smile at you? Was the cashier wearing uniform and name badge?

Did cashier give you the information about the total cost and total amount?

Results list of Browse by country – NATLEX

Did you receive the exact amount of change and receipt? Before leaving the cash point, did the personnel make the last check of the alarms on the goods?

Were the goods packed to the plastic bags? Did the cashier say good-bye?